Regulamin sprzedaży biletów Teatru Rozmaitości GWITAJCIE

Niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie sprzedaży biletów Teatru Rozmaitości GWITAJCIE w systemie sprzedaży online. Ustalenia tego Regulaminu nie mają zastosowania w przypadku zakupu biletu w Kasie Teatru.

§1

Sprzedaż on-line

 1. Sprzedaż i dystrybucję biletów prowadzi podmiot gospodarczy Teatr Rozmaitości GWITAJCIE Jakub Gwit,ul. Grzymińska 25a/29, 71-711 Szczecin, NIP: 779-168-74-15, REGON: 321496171 z siedzibą przy Alei Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin.
 2. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym, a Teatrem zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie bilety.teatrgwitajcie.pl:
  1. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line,
  2. wypełnienia formularza „Zamówienia”
  3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line,
  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
 3. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu.
 4. Przy zakupie on-line biletów, płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego.
 5. Bilety pozostają własnością Teatru do czasu odnotowania przez Teatr potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.
 6. Zapłata za zamówienie niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 15 minut od momentu zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.
 7. Płatności za bilety obsługiwane są przez DialCom24 Sp. z o.o. za pośrednictwem serwisu internetowego www.przelewy24.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w §1 ust.6 Regulaminu powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności mogą być wykorzystane przy kolejnym zakupie lub zwrócone na konto bankowe Kupującego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – Firmę DialCom24 Sp. z o.o., właściciela serwisu www.przelewy24.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować, wysyłając e-mail na adres: serwis@przelewy24.pl
 8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelwy24.
 9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 10. Kupujący nie zostaje obarczony prowizją serwisu Przelewy24. Uiszczenie prowizji leży po stronie Teatru.
 11. Kupujący drukuje bilet / bilety po potwierdzeniu realizacji zamówienia przez Teatr.
 12. System sprzedaży on-line umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż 10 pojedynczych biletów na jedno wydarzenie.
 13. W przypadku konieczności zakupu większej liczby biletów niż została określona w §1 ust.12 Teatr prosi o kontakt telefoniczny (503 653 335 lub 501 126 414) lub mailowo na adres poczty elektronicznej bilety@teatrgwitajcie.pl.
 14. Sprzedaż biletów w Systemie on–line kończy się 2 godziny przed rozpoczęciem danego spektaklu.
 15. Teatr zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili.
 16. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży on-line oznacza brak biletów również w Kasie biletowej Teatru.
 17. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

§2

Reklamacje, zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu w  terminie do 7 dni po odwołanym spektaklu. Zwrot będzie dokonany co do zasady w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie tj. w formie gotówkowej lub przelewu bankowego.
 2. W przypadku zwrotu za zakupione bilety drogą elektroniczną należy odesłać e-bilet na adres Teatru: Al. Bohaterów Warszawy 15-16, 70-370 Szczecin, dostarczyć osobiście lub przesłać na adres e-mail Teatru: bilety@teatrgwitajcie.pl oraz dołączyć informacje: imię i nazwisko nabywcy biletu, nr transakcji lub adres e-mail podany w zamówieniu w systemie sprzedaży Przelewy24, nr konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot.
 3. Teatr zastrzega, iż w przypadku uzasadniającym zwrot kosztów zakupu biletu, zwracana będzie wyłącznie cena widniejąca na bilecie/e-bilecie. Klient jest zwolniony z ponoszenia opłat wynikających z prowizji systemu Przelewy24.
 4. Zwrot biletów, w przypadku rezygnacji Kupującego, powinien być dokonany w takiej samej formie w jakiej nastąpiła zapłata za bilet. Dopuszcza się możliwość zwrotu w innej formie tj. w formie gotówkowej lub przelewu bankowego, najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru.
 5. Zwrot ceny biletu następuje tylko z dowodem zakupu (bilet, paragon, faktura).
 6. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu lub wydarzenia wskazanego na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl (wyjątek stanowi sytuacja opisana w §4 ust.4 Regulaminu) i nie ma prawa do zwrotu.
 7. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.
 8. Przebukowanie biletów na inny spektakl lub wydarzenie jest możliwe najpóźniej w dniu poprzedzającym spektakl, na który zostały zakupione bilety, w godzinach otwarcia Kasy biletowej Teatru. Przy przebukowaniu biletów należy uwzględnić konieczność uregulowania ewentualnej różnicy w cenie biletu.
 9. Wszelkie reklamacje wymagają zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych od momentu zakupu biletów, na wskazany adres mailowy: bilety@teatrgwitajcie.pl lub w Kasie biletowej Teatru.

§3

Ochrona danych Kupującego

 1. Poprzez wypełnienie formularza „Twoje dane” w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Teatr danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.
 2. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr Rozmaitości GWITAJCIE w ramach sprzedaży biletów wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr Rozmaitości GWITAJCIE wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
 3. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204).
 4. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

§4

Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Teatru Rozmaitości GWITAJCIE nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 2. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.
 4. Spektakle i inne wydarzenia zaczynają się punktualnie, dlatego Teatr ma prawo odmówić wejścia na widownię osobie spóźnionej. Jeżeli będzie taka możliwość, widz zostanie wpuszczony na widownię w pierwszym dogodnym momencie.
 5. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Kasy biletowej Teatru opublikowane zostały na stronie www.teatrgwitajcie.pl.
 6. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 7. Niniejszy Regulamin sprzedaży on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w Kasie biletowej Teatru Rozmaitości GWITAJCIE.